Czego chce szatan?

„Grzech jest jak cela więzienna z wyjątkiem tego, że jest ładna i wygodna. I wydaje się, że nie ma żadnej potrzeby, aby ją opuścić. A drzwi są szeroko otwarte. Aż pewnego dnia skończy się czas, drzwi więzienne się zatrzasną. I nagle jest już za późno…”

Jak potraktujesz heretyka?

Groteskowy, a zarazem pouczający filmik animowany podejmujący bynajmniej nie obcy temat w chrześcijańskich kręgach.

Pomyślałem sobie po obejrzeniu tego filmu jak bardzo wielka nienawiść panuje wśród różnych chrześcijan nawet tych, którzy są sobie bardzo bliscy. Czasem więcej miłości mamy do osób w ogóle nie znających Boga Biblii niż do naszych braci w wierze ale mających inne poglądy. To pokazuje jak bardzo szatan dzieli tych, którzy duchowo są przyjaciółmi (Przysłów 16:28). Z drugiej zaś strony musimy uważać na zwodniczego ducha ekumenii. Wszędzie potrzebna jest rozwaga, lecz niech nigdy nie zabraknie nam miłości!

the_war

Prorocze zapowiedzi wydarzeń końca czasów

Prorocy Starego i Nowego Testamentu przepowiadają istotne wydarzenia, które wystąpiły w okresie kiedy Pan Jezus Chrystus był na ziemi, jak również mające nastąpić przed samym Jego powrotem oraz po tym wydarzeniu (chronologia tych wydarzeń nie jest do końca pewna). Zniszczenie Jerozolimy i rozproszenie Narodu Izraelskiego:

Powtórzonego Prawa 28:64-67 – „I rozproszy cię Pan pomiędzy wszystkie ludy od krańca po kraniec ziemi, i będziesz tam służył innym bogom, których nie znałeś ani ty, ani twoi ojcowie, bogom z drewna i kamienia. Ale i u tych narodów nie będziesz miał wytchnienia i nie będzie odpoczynku dla stopy twojej nogi, lecz Pan da ci tam serce zatrwożone, oczy przygasłe i duszę zbolałą. Życie twoje będzie ustawicznie zagrożone i lękać się będziesz nocą i dniem, i nie będziesz pewny swego życia. Rano będziesz mówił: Oby już był wieczór, a wieczorem będziesz mówił: Oby już było rano, z powodu trwogi twego serca, która cię ogarnie, i na widok tego, co będziesz oglądał twymi oczyma.” [BW]

Wielki ucisk obejmujący całą ziemię:

Jeremiasza 30:7,8 – „Ach, jak wielki to dzień, nie ma on równego sobie! Będzie on czasem ucisku Jakuba, a jednak on zostanie zeń wybawiony! W dniu tym – wyrocznia Pana Zastępów – skruszę jarzmo znad ich szyi, zerwę ich więzy, tak że nie będą więcej służyć obcym.” Mateusza 24:21,22,40-42 – „Będzie bowiem wówczas wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nigdy nie będzie. Gdyby ów czas nie został skrócony, nikt by nie ocalał. Lecz z powodu wybranych ów czas zostanie skrócony (…) Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie.

Zebranie całego rozproszonego Izraela:

Izajasza 11:11,12 – „Owego dnia to się stanie: Pan podniesie po raz drugi rękę, aby wykupić resztę swego ludu, która ocaleje, z Asyrii i z Egiptu, z Patros i z Kusz, z Elamu i Szinearu, z Chamat i z wysp na morzu. Podniesie znak dla pogan i zgromadzi wygnańców Izraela; pozbiera rozproszonych z Judy z czterech stron świata.” Ezechiela 20:33-38 – „Jakom żyw – mówi Wszechmocny Pan – zaiste będę królował nad wami, ręką mocną i ramieniem wyciągniętym, i wylewem zapalczywości i wyprowadzę was spośród ludów, i zgromadzę was z ziem, w których zostaliście rozproszeni, ręką mocną i ramieniem wciągniętym, i wylewem zapalczywości. I zaprowadzę was na pustynię ludów, i tam będę się procesował z wami twarzą w twarz; jak procesowałem się z waszymi ojcami na pustyni ziemi egipskiej, tak będę się z wami procesował – mówi Wszechmocny Pan. I każę wam przejść pod rózgą, i dokładnie was przeliczę. Ale wyłączę spośród was opornych i odstępców; wyprowadzę ich z ziemi, w której byli przychodniami, lecz do ziemi izraelskiej nie wejdą – i poznacie, że Ja jestem Pan.” [BW] Ezechiela 36:23-28 – „Chcę uświęcić wielkie imię moje, które zbezczeszczone jest pośród ludów, zbezczeszczone przez was pośród nich, i poznają ludy, że Ja jestem Pan – wyrocznia Pana Boga – gdy okażę się Świętym względem was przed ich oczami. Zabiorę was spośród ludów, zbiorę was ze wszystkich krajów i przyprowadzę was z powrotem do waszego kraju, pokropię was czystą wodą, abyście się stali czystymi, i oczyszczę was od wszelkiej zmazy i od wszystkich waszych bożków. I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań, i według nich postępowali. Wtedy będziecie mieszkać w kraju, który dałem waszym przodkom, i będziecie moim ludem, a Ja będę waszym Bogiem.

Powrót Pana Jezusa Chrystusa po Oblubienicę i wesele Baranka w niebie:

Jana 14:1-3 – „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem.” 1 Tesaloniczan 4:16-18 – „Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my, żywi i pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze, na obłoki naprzeciw Pana, i w ten sposób zawsze będziemy z Panem. Przeto wzajemnie się pocieszajcie tymi słowami!

Panowanie Antychrysta nad światem:

2 Tesaloniczan 2:3,4 – „Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo [dzień ten nie nadejdzie], dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć, tak że zasiądzie w świątyni Boga dowodząc, że sam jest Bogiem.” Objawienia 13:11-18 – „Potem ujrzałem inną Bestię, wychodzącą z ziemi: miała dwa rogi podobne do rogów Baranka, a mówiła jak Smok. I całą władzę pierwszej Bestii przed nią wykonuje, i sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej Bestii, której rana śmiertelna została uleczona. I czyni wielkie znaki, tak iż nawet każe ogniowi zstępować z nieba na ziemię na oczach ludzi. I zwodzi mieszkańców ziemi znakami, które jej dano uczynić przed Bestią, mówiąc mieszkańcom ziemi, by wykonali obraz Bestii, która otrzymała cios mieczem, a ożyła. I dano jej, by duchem obdarzyła obraz Bestii, tak iż nawet przemówił obraz Bestii, i by sprawił, że wszyscy zostaną zabici, którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi Bestii. I sprawia, że wszyscy: mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło i że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia – imienia Bestii lub liczby jej imienia. Tu jest [potrzebna] mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy: liczba ta bowiem człowieka. A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć.

Próba zniszczenia Izraela przez narody świata i Boży gniew:

Joela 3:12-17 – „Niech się zbudzą narody i przyjdą na nizinę Jehoszafata; tam bowiem zasiądę, by sądzić wszystkie okoliczne narody. Zapuśćcie sierp, bo żniwo dojrzało. Przyjdźcie, zstąpcie, bo winna tłocznia jest już pełna. Kadzie tłoczni się przelewają; bo zło ich ogromne. Tłumy, tłumy na nizinie rozstrzygnięcia, gdyż bliski jest dzień Jehowy na nizinie rozstrzygnięcia. Słońce i księżyc ściemnieją, a gwiazdy wstrzymają swój blask. I Jehowa zaryczy z Syjonu, a z Jerozolimy wyda swój głos. Niebo i ziemia się zakołyszą; lecz Jehowa będzie schronieniem dla swego ludu i twierdzą dla synów Izraela. I będziecie musieli poznać, że ja jestem Jehowa, wasz Bóg, przebywający na Syjonie, mojej świętej górze. I Jerozolima stanie się miejscem świętym, a obcy już nie będą przez nią przechodzić.” [NŚ] Ezechiela 38:3,4,8,9,18,21-23 – „Tak mówi Pan Bóg: Oto jestem przeciw tobie, Gogu, wielki książę kraju Meszek i Tubal. Zawrócę cię i włożę kółka w twoje szczęki, i wyprowadzę ciebie i całe twoje wojsko, rumaki i jeźdźców, wszystkich w pełnym uzbrojeniu, wielki zastęp z długimi i krótkimi tarczami, wszystkich uzbrojonych w miecze (…) Po wielu dniach otrzymasz rozkaz, przy końcu lat przybędziesz do kraju, który ocalał od miecza. Jego lud zebrany jest spośród wielu narodów na góry Izraela, długo leżące odłogiem. Sprowadzony on jest z powrotem spośród wielu narodów i mieszkają oni wszyscy bezpiecznie. Ty jednak zbliżysz się jak burza i przyjdziesz jak chmura po to, by nakryć kraj: będziesz tam ty i całe twoje wojsko, i rozliczne narody z tobą (…) Ale w dniu, w którym przybędzie Gog do kraju Izraela – wyrocznia Pana Boga – gniew mój we Mnie zapłonie (…) I powołam przeciwko niemu wszelki strach – wyrocznia Pana Boga – miecz każdego zwróci się przeciwko bratu. I wymierzę im karę przez zarazę i krew, i ulewę, i grad jakby kamieni. Ogień i siarkę ześlę jak deszcz na niego i na jego wojsko, i na rozliczne ludy, które są z nim. Tak okażę się wielkim i świętym, tak ukażę się oczom wielu narodów: wtedy poznają, że Ja jestem Pan.” Zachariasza 12:3,4,9 – „W owym dniu uczynię Jeruzalem ciężkim głazem dla wszystkich ludów. Każdy, kto go spróbuje podnieść, dotkliwie się pokaleczy. Wszystkie narody się zgromadzą przeciw niemu. W owym dniu – wyrocznia Pana – porażę każdego konia trwogą, a jeźdźca obłędem (…) W owym dniu sprawię, że wszystkie ludy, które targnęły się na Jeruzalem, będą zniszczone.”

1000 letnie panowanie Pana Jezusa Chrystusa wraz ze Świętymi nad  ziemią:

Objawienia 20:1-4 – „I widziałem anioła zstępującego z nieba, który miał klucz od otchłani i wielki łańcuch w swojej ręce. I pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat. I wrzucił go do otchłani, i zamknął ją, i położył nad nim pieczęć, aby już nie zwodził narodów, aż się dopełni owych tysiąc lat. Potem musi być wypuszczony na krótki czas. I widziałem trony, i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu; widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat.” [BW] Izajasza 65:17-25 – „Albowiem oto Ja stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię; nie będzie się wspominać dawniejszych dziejów ani na myśl one nie przyjdą. Przeciwnie, będzie radość i wesele na zawsze z tego, co Ja stworzę; bo oto Ja uczynię z Jerozolimy wesele i z jej ludu – radość. Rozweselę się z Jerozolimy i rozraduję się z jej ludu. Już się nie usłyszy w niej odgłosów płaczu ni krzyku narzekania. Nie będzie już w niej niemowlęcia, mającego żyć tylko kilka dni, ani starca, który by nie dopełnił swych lat; bo najmłodszy umrze jako stuletni, a nie osiągnąć stu lat będzie znakiem klątwy. Zbudują domy i mieszkać w nich będą, zasadzą winnice i będą jedli z nich owoce. Nie będą budować, żeby kto inny zamieszkał, nie będą sadzić, żeby kto inny się karmił. Bo na wzór długowieczności drzewa będzie długowieczność mego ludu; i moi wybrani długo używać będą tego, co uczynią ich ręce. Nie będą się trudzić na próżno ani płodzić dzieci na zgubę, bo plemieniem błogosławionych przez Pana są oni sami, i potomkowie ich wraz z nimi. I będzie tak, iż zanim zawołają, Ja im odpowiem; oni jeszcze mówić będą, a Ja już wysłucham. Wilk i baranek paść się będą razem; lew też będzie jadał słomę jak wół; a wąż będzie miał proch ziemi jako pokarm. Zła czynić nie będą ani zgubnie działać na całej świętej mej górze – mówi Pan

Uzdrowienie całej ziemi po zniszczeniach:

Ezechiela 47:12 – „A nad brzegami potoku mają rosnąć po obu stronach różnego rodzaju drzewa owocowe, których liście nie więdną, których owoce się nie wyczerpują; każdego miesiąca będą rodzić nowe, ponieważ woda dla nich przychodzi z przybytku. Ich owoce będą służyć za pokarm, a ich liście za lekarstwo.” Izajasza 11:1-10 – „I wyrośnie gałązka z pnia Jessego, a latorośl z jego korzeni będzie wydawać owoc. I spocznie na nim duch Jehowy, duch mądrości i zrozumienia, duch rady i potęgi, duch poznania i bojaźni przed Jehową; i będzie znajdował radość w bojaźni przed Jehową. A nie będzie osądzał jedynie na podstawie tego, co się ukazuje jego oczom, ani upominał po prostu na podstawie tego, co słyszą jego uszy. I w prawości osądzi maluczkich, a w prostolinijności udzieli upomnienia na rzecz potulnych na ziemi. I uderzy ziemię rózgą swoich ust, a duchem swoich warg uśmierci niegodziwca. I prawość będzie pasem jego bioder, a wierność pasem jego lędźwi. I wilk pobędzie trochę z barankiem, a lampart będzie leżał z koźlęciem, jak również cielę i młody grzywiasty lew, i wypasione zwierzę – wszystkie razem; i będzie je prowadził mały chłopiec. Krowa i niedźwiedzica będą się paść; ich młode będą leżeć razem. I nawet lew będzie jadł słomę tak jak byk. I dziecię ssące będzie się bawić nad jamą kobry, a dziecko odstawione od piersi położy rękę na szczelinie świetlnej jadowitego węża. Nie będą wyrządzać szkody ani przywodzić do zguby na całej mojej świętej górze; gdyż ziemia będzie napełniona poznaniem Jehowy, tak jak wody pokrywają morze. I w owym dniu korzeń Jessego będzie stał jako sygnał dla ludów. Do niego, pytając, zwrócą się narody, a jego miejsce odpoczynku będzie chwalebne.” [NŚ]

Stłumienie światowej rebelii i zniszczenie Szatana:

Objawienia 20:7-10,14,15;21:8 – „A gdy się skończy tysiąc lat, z więzienia swego szatan zostanie zwolniony. I wyjdzie, by omamić narody z czterech narożników ziemi, Goga i Magoga, by ich zgromadzić na bój, a liczba ich jak piasek morski. Wyszli oni na powierzchnię ziemi i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane; a zstąpił ogień od Boga z nieba i pochłonął ich. A diabła, który ich zwodzi, wrzucono do jeziora ognia i siarki, tam gdzie są Bestia i Fałszywy Prorok. I będą cierpieć katusze we dnie i w nocy na wieki wieków. (…) A Śmierć i Otchłań wrzucono do jeziora ognia. To jest śmierć druga – jezioro ognia.  Jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognia (…) A dla tchórzów, niewiernych, obmierzłych, zabójców, rozpustników, guślarzy, bałwochwalców i wszelakich kłamców: udział w jeziorze gorejącym ogniem i siarką. To jest śmierć druga.”

towers_on_fire

Oni chcą Twojej akceptacji demonicznych planów

Lubisz oglądać kinowe hity? Słuchać popularnej muzyki? Podoba Ci się gra aktorów i hity gwiazd dzisiejszej sceny muzycznej? Skąd biorą się ich niezwykłe umiejętności i popularność widziana na całym świecie? Myślę, że już wiele zdaje sobie sprawę z tego, że ogromny sukces filmów i muzyki nie bierze się z powietrza ale jest pieczołowicie opracowanym planem zwiedzenia jak największej liczby osób. Poprzez fascynację najnowszymi hitami muzycznymi czy też filmowymi produkcjami z Hollywood bezmyślnie poddajemy się temu zwiedzeniu. A w ten sposób możemy dawać nieme przyzwolenie na działanie diabła na świecie oraz w naszym osobistym życiu.

Czytaj dalej

Cała prawda o szczepieniach, GMO i chemicznej ingerencji w przyrodę.

Bardzo dobre podsumowanie kilku niezwykle ważnych kwestii zdrowia, które dotykają każdego z nas. Film „Bought” (Kupieni) przedstawia całą prawdę o szkodliwym wpływie na nasze zdrowie i życie: szczepień, GMO oraz chemicznej ingerencji w przyrodę. W dosadny sposób pokazuje jak są ograniczane nasze prawa do wolnego wyboru i decyzji o zabiegach medycznych.

(flim jest ciągle usuwany z internetu – akutualnie dostępny pod tym linkiem)

Anioł Ludzkiej Ewolucji

Uwaga! Film może urażać uczucia religijne i światopoglądowe. Osoby drażliwe na punkcie swego światopoglądu proszone są o nie oglądanie materiału. Autor filmu, Jan W. Klif to były satanista. Na własnej skórze odczuł czym jest ciemna strona mocy. W latach osiemdziesiątych był muzykiem i wokalistą w zespołach black metalowych oraz okultystą. Twórca filmu „ Biblia Księga z Innego Świata” powraca w najnowszej superprodukcji. „Anioł Ludzkiej Ewolucji” to dokument o fundamentach naszej cywilizacji, oparty m.in. na księgach czołowych okultystów świata, Biblii i Koranie.

Część pierwsza: NAUKOWA RELIGIA

  1. 00’00’’ Wielka Metafizyczna Opowieść Nauki
  2. 15’12’’ Socjobiologia. Darwinizm w Działaniu
  3. 28’08’’ Naukowa Religia a Pogańskie Misteria
  4. 52’53’’ Prawo i Bezprawie

Część Druga: BABILON ODRODZONY

  1. 1 godz. 18’21’’ Humanizm
  2. 1 godz. 35’45’’ Fałszywi Pasterze
  3. 1 godz. 58’23’’ Obsesja Seksu
  4. 2 godz. 20’17’’ Biblijny Bóg Zemsty
  5. 2 godz. 39’53’’ napisy końcowe