Pan wybawi prawego

„Bo oczy PANA strzegą ludzi prawych,
a Jego uszy słyszą ich wołania.
On gniewne oblicze przeciw złym kieruje
i w końcu usunie z Ziemi wszelką o nich pamięć.
PAN wysłucha modlitw ludu pokornego
i od wszelkich ucisków On sam go uwolni.
PAN jest blisko ludzi o skruszonym sercu,
to On wybawia w duchu uniżonych.
I choćby wiele zła spadło na prawego,
PAN go uwolni od wszystkich prześladowań.”
Psalm 34:16-20 [NPD]

Wszyscy musimy być w pełni wypróbowani aby każdemu Bóg dał odpowiednia odpłatę. Źli muszą dopełnić swego zła (często przez prześladowanie Bożych sług) aby przyszła ich zagłada a prawi muszą to doświadczenie wytrwale znosić aby przyszło ich wybawienie. Jeśli wołacie o pomoc ale Wasze cierpienie nadal trwa to oznacza, że jesteście na dobrej drodze a Wasze wybawienie jest blisko. Bądźcie wytrwali!

Wesele Baranka a hebrajska tradycja ślubu i wesela

Opracowano na podstawie detektywprawdy.pl

Temat wesela w niebie i samego pochwycenia jest tematem trudnym. Ale jak już pisałem wcześniej ważniejsze od prawidłowego zrozumienia jest nasza miłość do wierzących, którzy mają inny pogląd na dany temat. Przechodząc do głównego tematu…

Izajasza 25:6-8 – „Pan Zastępów wyprawi wszystkim ludom na tej górze ucztę z tłustych potraw, ucztę z wystałych win, z tłustych potraw ze szpikiem, ze starych dobrze wystałych win. I zniszczy na tej górze zasłonę, rozpostartą nad wszystkimi ludami, i przykrycie, rozciągnięte nad wszystkimi narodami. Wszechmocny Pan zniszczy śmierć na wieki i zetrze łzę z każdego oblicza, i usunie hańbę swojego ludu na całej ziemi, gdyż Pan powiedział.” [BW]

Objawienia 19:7-9 – „Weselmy się i radujmy się, i oddajmy mu chwałę, gdyż nastało wesele Baranka, i oblubienica jego przygotowała się; i dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. I rzecze do mnie: Napisz: Błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę Baranka. I rzecze do mnie: To są prawdziwe Słowa Boże.” [BW]

Widać tutaj 3 grupy uczestniczące w weselu: Baranek (Jezus Chrystus), Oblubienica (wybrani, święci, umiłowani przez Jezusa) oraz zaproszeni na wesele (Panny mądre i głupie).

Czytaj dalej

Po pochwyceniu – władza antychrysta, śmierć świętych, wojna, kataklizmy

Źródło: jestzyciem.blogspot.com

Jest wiele opinii w kwestii pochwycenia kościoła, choć Słowo Nowego Testamentu bardzo wyraźnie przedstawia program wydarzeń, które w bardzo bliskim czasie mogą się wydarzyć. 

Z ewangelii i listów apostolskich mamy całkowitą pewność, że rychłe pochwycenie kościoła nastąpi przed wielkim uciskiem, którego symptomy są coraz dotkliwiej odczuwalne szczególnie w ostatnich dwóch latach – zarówno jeśli chodzi o kondycję duchową kościoła ewangelicznego, jak i wszystkich wydarzeń na świecie.

Szczególnie chcę podkreślić ogromną potrzebę czuwania kościoła w kontekście jego pochwycenia. W Słowie nie ma podstaw aby wykładać, że pochwycenie nastąpi w czasie ucisku lub po nim. Tego rodzaju wykładnie wprowadzają w błąd skutkując duchowym zamieszaniem. Siódma trąba Sądu opisana w Objawieniu nie jest trąbą pochwycenia lecz wyprowadzeniem Sądu siedmiu czasz, które dokonają rzeczy opisane przez proroków.

Objawienie Jana bardzo szczegółowo omawia cały program wydarzeń. Słowa kierowane do kościoła/zborów jako całego Ciała Chrystusa kończą się na trzecim rozdziale. Potem kościoła nie widać. Świadectwo ewangelii jest przeprowadzane przez świadectwa poszczególnych świętych, którzy oddają życie za Jezusa, aniołów i 144 tysiące zapieczętowanych z 12 plemion fizycznego Izraela.

Największy problem, który widzę w kościele to problem niewiary – odstępstwo wpływa na wierzących i nie wierzą w rychłe pochwycenie przed uciskiem a polegają na naukach, które sugerują pochwycenie w czasie ucisku lub nawet po co kompletnie nie ma uzasadnienia w Słowie Bożym w sensie spójności całego Słowa. Co gorsza taki kościół sam na siebie wydaje wyrok zaczynając od słów: nie wierzę w pochwycenie przed uciskiem… to jest dramat bo Chrystus woła: Czuwajcie! 

Nie jesteś w stanie przewidzieć pochwycenia bo nastąpi w czasie najmniej spodziewanym, kiedy życie będzie w miarę normalnie się toczyło (pili, żenili się…), jak za dni Noego i Lota.

Wielki ucisk a ściślej pierwsza jego połowa czyli pierwsze 3,5 roku widzimy w objawieniu w szóstym rozdziale, kiedy Chrystus zdejmuje kolejne pieczęcie. To dzieje się po pochwyceniu – rozpoczyna się władza antychrysta (jeździec na białym koniu). W tym czasie ludzie – święci, którzy opowiedzą się za Chrystusem zostają zabici a ich śmierć staje się świadectwem. W tej pierwszej części wielkiego ucisku, niezliczone ilości ludzi ze wszystkich narodów idą do nieba – ceną ich zbawienia, jest oddanie życia. Oni są świętymi, którzy wyprali swoje szaty we krwi Baranka, choć nie są nazwani kościołem. W tej pierwszej połowie wielkiego ucisku rozpoczynają się wojny ale Izrael nie jest nimi dotknięty. Stanie się to w drugiej połowie wielkiego ucisku. 

Cały okres siedmiu lat jest czasem wylewania na bezbożnych Bożego gniewu i najtrudniejszym czasem uratowania świętych, którzy uwierzyli i oddali życie Jezusowi. 

Obecny czas pandemii jest tylko małym wstępem do wielkiego terroru, który zostanie wprowadzony przez rząd antychrysta. Zbliża się czas mordowania ludzi, terroru, wojen, zarazy i kataklizmów ale zanim to w pełni nastąpi kościół zostanie stąd zabrany. 

Baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt i aby ów dzień was nie zaskoczył. Niby sidło; przyjdzie bowiem znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie, i stanąć przed Synem Człowieczym. Ewangelia Łukasza 21:34-36

Sprawiedliwi powstrzymują gniew Boży

W czasie gdy miały zostać zniszczone miasta Sodoma i Gomora, Bóg wyjawił swoje zamiary względem tych miast Abrahamowi. Abraham rzekł: „Czy zamierzasz wygubić sprawiedliwych wespół z bezbożnymi?” I Bóg odpowiedział mu, że nawet jeśli w tych wielkich miastach znalazło się dziesięciu sprawiedliwych to miasta te nie zostały by zniszczone. (Rdz 18:16-33)

Święci, Wybrani i Sprawiedliwi w naszych czasach powstrzymują gniew Boży aby nie wylał się na ten świat i nie pochłonął prawego z nieprawym. Nawet gdyby było ich tylko dziesięciu na całym świecie Bóg go nie zniszczy ani nie odda w pełne władanie szatanowi. Co się jednak stanie kiedy zostaną oni zabrani? Kiedy zniknie „ten, co teraz powstrzymuje”?

2 Tes. 2:1-12 – „W sprawie przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i naszego zgromadzenia się wokół Niego, prosimy was, bracia, abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać w waszym rozumieniu ani zastraszyć bądź przez ducha, bądź przez mowę, bądź przez list, rzekomo od nas pochodzący, jakoby już nastawał dzień Pański. Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo [dzień ten nie nadejdzie], dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć, tak że zasiądzie w świątyni Boga dowodząc, że sam jest Bogiem. Czy nie pamiętacie, jak mówiłem wam o tym, gdy wśród was przebywałem? Wiecie, co go teraz powstrzymuje, aby objawił się w swoim czasie. Albowiem już działa tajemnica bezbożności. Niech tylko ten, co teraz powstrzymuje, ustąpi miejsca, wówczas ukaże się Niegodziwiec, którego Pan Jezus zgładzi tchnieniem swoich ust i wniwecz obróci [samym] objawieniem swego przyjścia. Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów, [działanie] z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia. Dlatego Bóg dopuszcza działanie na nich oszustwa, tak iż uwierzą kłamstwu, aby byli osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie nieprawość.”

Bardzo możliwe, że w najbliższym czasie dziwne zjawiska pogodowe, wojny, choroby oraz głód będą się nasilać w jednym miejscu po drugim. Ale mam pewność, że Bóg ma swoich sług pod ochroną i nie pozwoli aby prawy został zgładzony z nieprawym.

Posłaniec RNA

Malachasza 3:1 – „Oto posyłam mego posłańca, który przygotuje drogę przed moim obliczem. I nagle przybędzie do swojej świątyni Pan, którego wy szukacie, Posłaniec przymierza, którego wy pragniecie. Oto przyjdzie, mówi PAN zastępów” [BG]

Jana 1:6,7 – „Wystąpił człowiek, posłany od Boga, który nazywał się Jan. Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy przezeń uwierzyli.” [BW]

Posłańcem od Boga, który przygotował drogę przed Panem był Jan Chrzciciel. Kim więc jest ten nowy genetycznie zmodyfikowany posłaniec RNA, którego większość tak chętnie przyjmuje zmieniając własny kod DNA? Dla kogo się zmieniają i na przyjście kogo lub czego przygotowują?