Kiedy nastąpi spotkanie z tzw. „obcymi”

W filmie „Bliskie spotkania trzeciego stopnia” ludzie doświadczają kontaktu z obcymi w miejscu zwanym wieżą diabła. Aby w ogóle doszło do tego kontaktu wywołana zostaje sztuczna pandemia dzięki której usuwają z tego terenu wszystkich ludzi (w angielskiej wersji filmu pozbywają się „każdej chrześcijańskiej duszy”). Pozostali zostają uśpieni gazem usypiającym. Podsumowując do ogólnoświatowego spotkania z ufo nie dojdzie dopóki chrześcijanie mający Ducha Bożego (wg. new age mający nieodpowiednie wibracje) są na tej ziemi lub nie zostaną w jakiś sposób uśpieni (szczepienia?). Kiedy w końcu do tego dojdzie wypełnią się słowa:

2 Tesaloniczan 2:7-12 – „Albowiem tajemna moc nieprawości już działa, tajemna dopóty, dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą, wśród znaków i rzekomych cudów, i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości.” [BW]

Porwanie / przeniesienie ludu Bożego. Przed wielkim uciskiem czy po?

Choć temat jest bardzo kontrowersyjny chciałbym przytoczyć parę wersetów, które go dotyczą, ponieważ wyraźnie jesteśmy coraz bliżej tego wydarzenia. Na początku warto zaznaczyć, że Biblia dopuszcza wiele możliwości i nikt nie może być do końca pewny jak będzie wyglądało spełnienie tych proroctw. Niestety jest to jeden z tych tematów, które mocno dzielą chrześcijan. Zamiast się jednoczyć kłócimy się o sprawy, które zostaną nam wyjawione w stosownym czasie. A przecież Paweł pisze: „Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi” (2Piotra 1:20). Podobnie było za czasów naszego Pana – tzw. plemię żmijowe było zgodne i zjednoczone a uczniowie Jezusa ciągle się o coś spierali. Swoją drogą podobnie jest z kwestią obchodzenia sabatu. Miłujmy się nawzajem i uszanujmy kiedy ktoś ma inne zdanie. Ale wróćmy teraz do głównego tematu… Czytaj dalej

Dzień przed wejściem do ziemi obiecanej

Czy jesteśmy właśnie w przededniu wejścia do ziemi obiecanej? Jeśli zbliżamy się do tego czasu warto przeanalizować stan naszej wiary, nadziei i miłości. Postawmy się na chwilę w sytuacji Izraelitów wyzwolonych z Egiptu i sprawdźmy czy damy radę przyjąć Boże obietnice. Czytaj dalej

Trzy fragmenty na trudne czasy

Jozuego 1:8,9 – „Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się powodziło. Czy nie przykazałem ci: Bądź mocny i mężny? Nie bój się i nie lękaj się, bo Pan, Bóg twój, będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz.[BW]

Jeremiasza 29:11,13 – „Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was – mówi Pan – myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was.A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem” [BW]

Jana 14:26,27 – „Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; nie jak świat daje, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka.” [BW]


[Uwaga Chrześcijanie, nie bójcie się!]

Zabranie kościoła

Kilka moich przemyśleń. Szczepan miał w 100% umysł Chrystusowy. Stał się niewygodny dla świata tak jak ostatni chrześcijanie będą w czasie wielkiego ucisku. Przed śmiercią widział otwarte niebo. Duch Boży go opanował, także nie miał w sobie strachu przed kamieniowaniem, przejście z tego życia do życia wiecznego stała się jakby tylko formalnością. Jego oprawcy myśleli że czynią wolę Bożą, że robią coś dobrego. Podobnie będą myśleć mordercy z czasów końca. (Dzieje 7)

Przemyślenie nr 2. Trwa spór między chrześcijanami jakie życie będą prowadzić po zmartwychwstaniu – ziemskie czy niebiańskie. Samo to że prowadzą takie spory jest już smutne (Jakuba 4). Waldemar z Biblijnej grupy domowej mówi (ok 44 minuty), że będziemy mieli ciała „dwu-wymiarowe niebiańskie i ziemskie”. Myślę, że zgadza się to z Biblią, ponieważ możemy w niej znaleźć słowa o wiecznym życiu na ziemi oraz o wiecznym życiu w niebie. Jak by nie było pewne jest to, że co Bóg przygotował dla swoich sług na pewno będzie dla nich wielka radością!

Przemyślenie nr 3. Wygląda na to, że podczas tysiącletniego panowania Chrystusa na ziemi będą też istniały jakieś narody. Co roku będą musiały oddać pokłon Panu (Zachariasza 14). Po tysiącu lat, kiedy zostanie wypuszczony szatan zbierze te narody na ostatnia bitwę przeciwko Bogu i Jego świętym. Oni wszyscy zostaną wrzuceni do jeziora ognia, razem ze zwierzęciem, fałszywym prorokiem oraz śmiercią. Żadnego zła ani nawet śmierci już więcej nie będzie! (Objawienia 20)

Biblia vs Zombie

Temat jest trudny, ponieważ nie łatwo poprzeć go Biblią. Zdaję sobie sprawę, że wiele osób nie zgodzi się z tym co tu przeczytają. Mimo to przypominam, że na blogu często przedstawiam moje osobiste myśli i czas pokaże czy się mylę czy w jakiś sposób odkrywam tajemnicę. W ten sposób pozostawiam taki ślad moich przemyśleń. Nie traktujcie proszę tego artykułu jako nauczania ale raczej jako próbę odgadywania zagadki.

Temat zombie, wampirów itd. jest często przedstawiany w popkulturze. Chciałbym tu lekko rozszerzyć ten temat zgodnie z moimi aktualnymi przemyśleniami i kilkoma fragmentami Biblijnymi. Czytaj dalej

Jak Jezus traktował dzieci

Marka 10:13-16 – „Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego.I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.

Mateusza 18:1-6 – „W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem: Kto właściwie jest największy w królestwie niebieskim? On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje. Lecz kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we Mnie, temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza.

2 wersety do przemyśleń. Jak Jezus traktował dzieci a jak są traktowane przez złego w dzisiejszym świecie? Czy świat nie jest zgorszeniem dla tych małych, którzy wierzą? Dzieci są zatruwane od małego toksycznym pokarmem cielesnym, toksycznym pokarmem duchowym. Coraz częściej słyszy się też o pedofilii która jest ohydna w oczach Boga. Kochajmy dzieci i stańmy się do nich podobni aby wejść do królestwa Chrystusa.

„Widziałem wielki ucisk” – proroctwo z 1980 roku

Ogólnie rzecz biorąc do proroctw wszelkiego rodzaju podchodzę z dużym dystansem, ponieważ jest wiele zwiedzenia w tym temacie. Powyższe proroctwo z 1980 roku, jako jedno z niewielu, zdaje się tak ciekawe i prawdopodobne, że zdecydowałem się na jego tłumaczenie i publikację.

Wizja pokazuje czas pierwszej części wielkiego ucisku od czasu zmartwychwstania Świętych do momentu przyjmowania znamienia bestii i wielkiego prześladowania ostatnich chrześcijan. Jeśli w jakiś sposób nie zostaniemy wybawieni z wielkiego ucisku właśnie taka przyszłość może czekać większość chrześcijan.

Proroctwo przedstawia Jezusa Chrystusa jako Króla działającego cały czas na rzecz swojego królestwa, a nie jako osobę, która tylko siedzi na tronie. Warto tu przemyśleć jak blisko naszego Pana jesteśmy aby mógł nas uratować.

W wizji poruszono również kwestię odbierania osobistej mocy – myślę, że dziś mogą to być wszelkie nowe technologie jak smartfony, internet rzeczy i wszystko co jest smart. Druga kwestia to oddawanie swojego życia i woli w czyjeś ręce. Czy to będzie pastor, lekarz, polityk – to również odbiera nam moc Bożą.

W wykładzie są jeszcze poruszone kwestie życia w Chrystusie, pokuty poszczególnych ludzi oraz całych narodów, głodu, epidemii, powodzi i katastrof, a nawet kredytów hipotecznych.

Na koniec warty zapamiętania cytat: „Nie bój się mój synu, bo śmierć nie będzie mieć nad tobą władzy”.

Panny mądre i głupie

Mateusza 25:1-13 – „Wtedy podobne będzie Królestwo Niebios do dziesięciu panien, które, wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca. A pięć z nich było głupich, pięć zaś mądrych. Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy. Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. Wtem o północy powstał krzyk: Oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. Wówczas ocknęły się wszystkie te panny i oporządziły swoje lampy. Głupie zaś rzekły do mądrych: Użyczcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. Na to odpowiedziały mądre: O nie! Gdyż mogłoby nie starczyć i nam i wam; idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. A później nadeszły i pozostałe panny, mówiąc: Panie! Panie! Otwórz nam. On zaś, odpowiadając, rzekł: Zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie.” [BW]

Czas przyjścia Królestwa Bożego (a więc i czasy końca) ma być podobny do 10 panien mądrych i głupich. Kogo obrazują panny i oliwa? Dlaczego wciąż śpią? I co się stanie kiedy się obudzą? Spróbujmy rozwikłać tą zagadkę. Czytaj dalej